Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego boldo.pl Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: https://boldo.pl oraz

 1. Serwis internetowy boldo.pl zwany dalej serwisem, jest platformą ogłoszeniową, której celem jest umożliwianie jego użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.
 2. Właścicielem serwisu jest firma INFOSPLIT B.C. zwana dalej administratorem.
 3. Dodawanie ogłoszeń w serwisie jest możliwe również dla niezarejestrowanych użytkowników.
 4. Każdy użytkownik, dodając ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na:
  • - otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez administratora jak i przez jego partnerów drogą elektroniczną przez e-mail, przez wiadomość sms oraz kontakt telefoniczny.
  • - na otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych użytkowników serwisu.
  • - wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów jest INFOSPLIT B.C. z siedzibą w Rzeszowie ul.Krakowska 10/8, posiadająca nr NIP: 813-101-52-88. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz przepisami prawa krajowego. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych i Partnerów mogą być przetwarzane również na podstawie uprzednio wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z uzasadnionymi interesami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w ramach dochodzenia ewentualnych roszczeń. Administrator danych stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególnościśrodki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w tym zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia publikacje ogłoszeń. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników związany jest z celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, a także do momentu wycofania zgody, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania danych. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane osobowe Użytkowników nie będą profilowane. Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną. Użytkownik indywidualny lub Partner dokonuje poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta w Serwisie. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: imax24@boldo.pl
 5. Korzystanie z serwisu jest darmowe.
 6. Wszystkie ogłoszenia dodane w serwisie ukazują się natychmiast po ich zapisaniu i zaakceptowaniu przez administratora.
 7. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia ogłoszeń:
  • których tytuł zawiera słowo "sprzedam", "kupię", "oferuję" itd. w przypadku gdy wszystkie ogłoszenia w danej kategorii są tego typu tzn. sprzedam, kupię, oferuję. Domyślne każda kategoria która nie jest oznaczona inaczej jest kategorią sprzedam/oddam/oferuję.
  • których tytuł nic nie mówi o treści ogłoszenia. Przez treść ogłoszenia rozumiemy przedmiot, usługę, ofertę itd. Niepoprawnymi tytułami są np. "sprzedam samochód", "sprzedam", "kupię", "okazja", "tanio". A poprawnymi "Audi A4 2003", "Nokia 3210 bez simlocka"
  • o powielonej treści, np. dwa ogłoszenia dotyczące sprzedaży tego samego samochodu, tej samej usługi itd. *
  • nieczytelnych, w szczególności tych w których nadużywane są linki oraz znaki specjalne tzn. wykrzykniki, znak dolara, kratka, procent, gwiazdka, itd. Zarówno w tytule jak i treści ogłoszenia
  • zbyt ogólnych, po których treści nie można się domyślić co jest oferowane. Np. Nie podanie marki i/lub modelu samochodu.
  • nie posiadających uzupełnionych pól takich jak numer telefonu, numer gg mimo iż te dane zostały podane w treści ogłoszenia.
  • umieszczonych w złym dziale
  • nieaktualnych. Np. w których przedmiot został sprzedany lub kupiony
  • ogłoszeń dotyczących pośrednictwa finansowego
  • zawierających jedynie link do innej strony
  • związanych z zarabianiem w Internecie, piramidami finansowymi.
  • zawierających słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne i naruszające dobre obyczaje.
  • reklam lub odwołań do konkurencyjnych serwisów
  • naruszających prawo
 8. Użytkownik zobowiązuje się do nieposiadania więcej niż jednego aktywnego konta (przez aktywne rozumiemy posiadające dodane ogłoszenia włączając w to nieaktywne i odrzucone).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usuwania oraz edycji ogłoszeń nie spełniających powyższych wymagań bez informowania dodającego.
 10. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam prezentowanych przez użytkowników.
 11. Każdy użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Wiąże się to z rezygnacją z korzystania z zasobów serwisu
 12. Czas potrzebny na akceptację ogłoszenia (w przypadku jego edycji), jest wliczany w okres usługi wyróżnienia.
 13. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu prosimy przesyłać do administratora serwisu pod adres mailowy imax24@boldo.pl.
 14. Wszelkie dane gromadzone przez serwis pozostają do wiadomości administratora serwisu, chyba że użytkownik sam je udostępni poprzez dodanie ogłoszenia. Dane gromadzone przez serwis mogą być wykorzystywane do kontaktu z użytkownikami i nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy użytkowników.
 15. Nowo dodane ogłoszenie, edytowane ogłoszenie (edycja treści, dodanie zdjęcia) zostanie opublikowane po akceptacji moderatora. Akceptacja trwa zwykle nie dłużej niż 24h.
 16. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.

* - maksymalny limit dla wyróżnionych ogłoszeń to 3 ogłoszenia o tej samej treści